Copyright 2020 L.T.C. de Kemphanen | All Rights Reserved  l privacyverklaring

  • Facebook

Privacy verklaring

Privacyverklaring L.T.C. de Kemphanen

Inleiding

Tennisvereniging L.T.C. de Kemphanen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. L.T.C. de Kemphanen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
* De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; persoonsgegevens zullen echter worden gedeeld met KNLTB.Club, een online ledenadministratie van de KNLTB.
* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als L.T.C. de Kemphanen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken
L.T.C. de Kemphanen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent geworden van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
De volgende persoonsgegevens vragen wij u ten behoeven van het lidmaatschap:
* Voor- en achternaam
* Geslacht
* Geboortedatum
* Adresgegevens
* Telefoonnummer(s)
* E-mailadres
* Pasfoto
* Bankrekeninggegevens

De volgende aanvullende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
* KNLTB Bondsnummer
* Speelsterktes
* Junior/Senior
* Start-datum lidmaatschap
* Contibutie- en vrijwilligersbijdrage
* Vrijwilligerswerk
* KNLTB/ L.T.C. de Kemphanen functies en/of rollen
* EHBO/AED/Reanimatie bevoegdheid

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
L.T.C. de Kemphanen verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze vereniging heeft de intentie om alleen met toestemming van ouders of voogd gegevens te verzamelen van leden die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter nooit helemaal zeker weten of de aanmelding van een lid jonger dan 16 door de ouder of voogd wordt gedaan. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Voor juniorleden jonger dan 16 jaar geldt ook dat de ouders/verzorgers toestemming moeten geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief of voor het plaatsen van foto's op sociale media of de website van L.T.C. de Kemphanen waarop het juniorlid duidelijk zichtbaar is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld of gepubliceerd, neem dan contact met de ledenadminstratie via ledenadministratie@dekemphanen.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
L.T.C. de Kemphanen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Het afhandelen van uw betalingen
* Verzenden van onze nieuwsbrief 'Nieuwflits'
* U te kunnen bellen, SMS'en, app'en of e-mailen, indien dit nodig is in verband met het lidmaatschap, het vrijwiligerswerk, deelname toernooien/competities of onze overige activiteiten
* U te informeren over wijzigingen in onze organisatie of onze activiteiten
* U de mogelijkheid te bieden uw gegevens op deze website te bekijken en, zonodig aan te passen

Geautomatiseerde besluitvorming
L.T.C. de Kemphanen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een bestuurslid van L.T.C. de Kemphanen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden door L.T.C. de Kemphanen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelen gedurende de looptijd van het lidmaatschap, tot 2 jaar na opzegging van het lidmaatschap in de ledenadministratie en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens uit het ledenbestand direct verwijderd en stopt de toezending van de ‘Nieuwsflits’ van L.T.C. de Kemphanen direct.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Persoonsgegevens zullen echter worden gedeeld met:
* KNLTB.Club, de online ledenadministratie en factureringssysteem van de KNLTB.
* Budgetwebhosting, de hostingpartner voor onze website van L.T.C. de Kemphanen
met deze parners zijn (of zullen) verwerkingsovereenkomsten in het kader van de AVG (worden) gesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
* Leden hebben het recht de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Gebruik van communicatie media: L.T.C. de Kemphanen ‘Nieuwsflits’ – Facebook pagina – website www.dekemphanen.nl
De Nieuwsflits, de Facebook pagina en de website van L.T.C. de Kemphanen zijn momenteel de belangrijkste manieren om leden en vrienden van L.T.C. de Kemphanen over ontwikkelingen, activiteiten en gebeurtenissen in de club te informeren.

* Nieuwsflits nieuwsbrief: L.T.C. de Kemphanen verstuurt op regelmatig een digitale nieuwsbrief ‘Nieuwsflits’ aan haar leden om hen te informeren over tal van activiteiten en gebeurtenissen binnen de club.
We gebruiken hiervoor het actuele emailadressen bestand welke door de leden wordt verstrekt via de ledenadministratie. Door allerlei oorzaken is het best moeilijk om deze nieuwsbrieven bij alle leden goed bezorgd te krijgen.
Leden die daar geen behoefte aan hebben kunnen afmelden via communicatie@dekemphanen.nl
Wanneer u uw lidmaatschap voor L.T.C. de Kemphanen opzegt, stopt ook meteen de verzending van de L.T.C. de Kemphanen ‘Nieuwsflits’ aan jou.
* Facebook: https://www.facebook.com/DeKemphanen/
* Website: www.dekemphanen.nl
Gegevens van leden (kunnen in de toekomst) worden geplaatst op het gedeelte van de L.T.C. de Kemphanen-website dat uitsluitend toegankelijk is voor leden (via inloggen met een gebruikersnaam & wachtwoord), dit valt onder het wettelijk toegestane gebruik binnen het verband van de vereniging.
Op het algemene (publieke) gedeelte van de website van L.T.C. de Kemphanen worden diverse verenigingsrelevante gegevens gepubliceerd, zoals de samenstelling van het bestuur, commissies en competitieteams, functionarissen & vrijwilligers (zoals ledenadministratie, webmaster, trainer, etc) EHBO/AED/Reanimatie bevoegden, fotorapportages en verslagen van diverse (open)toernooien en competities, de historie van L.T.C. de Kemphanen, etc.
Voor gegevens die op het publieke gedeelte van de website zichtbaar zijn, dient de vereniging nu ieder individueel lid om toestemming te vragen, maar er kan ook via de jaarlijkse Ledenvergadering generiek toestemming worden verkregen. Op de eerstkomende jaarvergadering zal dit onderwerp daarom aan de orde worden gesteld. In de tussentijd vraagt de vereniging aan alle betreffende eden om binnen een redelijke termijn bezwaar te maken tegen eventuele plaatsing van gegevens op deze website van L.T.C. de Kemphanen.

Bezwaar maken en of gegevensoverdragen
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar onze ledenadminstratie via ledenadministratie@dekemphanen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen u te identificeren. L.T.C. de Kemphanen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. L.T.C. de Kemphanen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
L.T.C. de Kemphanen gebruikt alleen technische en functionele cookies; analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
L.T.C. de Kemphanen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze communicatiecommissie via communicatie@dekemphanen.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij aanpassing van de werkwijze bij L.T.C. de Kemphanen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens:
Bezoekersadres & Postadres:
Tennisvereniging LTC de Kemphanen
Sportpark 4
5541PC Reusel
0497-620052
email: communicatie@dekemphanen.nl
website: www.dekemphanen.nl